Díjaink

Hein Jenő díj

A szentendrei Ferences Gimnázium tanárai részére

A díj célja a keresztény pedagógus hivatás eszményének elmélyítése, ápolása, jelentőségének és értékének hangsúlyozása. A szentendrei Ferences Gimnázium elkötelezett tanárainak erkölcsi és anyagi elismerése. Köszönetnyilvánítás. Igényes munkára ösztönöz azzal, hogy a kiemelkedő nevelői munkát és szakmai felkészültséget példaként állítja a közösség elé.

Évente az a pedagógus részesül a díjban, aki hitét meggyőződéssel gyakorolja, munkahelyét kitartóan szolgálja, oktató-nevelő munkája igazolhatóan kiemelkedő, kollégái és diákjai iránt bizalom és segítőkész szeretet jellemzi. Békességre törekszik, kiegyensúlyozott, jó kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, tanításon kívüli feladatokban önzetlen és áldozatkész. Tanítványaival való kapcsolatát következetesség és a tisztelet jellemzi, megjelenése példaadó, jó modorú.

A díj alapítója: Fülöp László (1953 H). Az alapítás ideje: 2001.


Vas József díj

A díj célja, hogy iskolánk diákjai a történelem, a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat minél mélyebben elsajátítsák.

A díjban részesül az éves iskolai szavalóverseny első helyezettje (pénzjutalom formájában), valamint az első helyezett osztálya (egy színházlátogatással). Ezen kívül a díj gondozói jutalomban részesíthetik azt a tanulót, aki történelem tantárgyban kimagasló tudásról tesz bizonyságot, illetve tanulmányi versenyen kimagasló eredményt ér el.

A díj alapítói a szentendrei Ferences Gimnázium volt diákjai Vas József SBD tanár úr utolsó osztályából: Bándy Márta, Mérő Imre és Molnár Béla. Az alapítás ideje: 1992.


Pro schola díj

A Pro schola díjat a ballagás évében kapják azok a diákok, akik tanulmányaik mellett fizikai munkájukkal leginkább segítették az iskola működését, építését, szépítését.

 


Szikra díj

Szikra Ferenc díjat az alapító szándéka szerint az a 12-es tanuló kapja, akit az iskola tanulói önművelésben, segítőkészségben, barátságban, vallásosságban példamutatónak ismertek meg és titkos szavazással megerősítik.

 


Szántó Konrád Ösztöndíj

A szentendrei Ferences Gimnázium történelmi munkaközösségének tanárai az iskola egykori tudós egyháztörténész tanárának emlékére meghirdetik a Szántó Konrád történelmi ösztöndíjat.

A pályázat kategóriái és összege:

 • Az ösztöndíjjal azokat a diákjainkat szeretnénk jutalmazni és ösztönözni, akik a történelem tantárgyat kiválóan tanulják, sőt ezen felül az átlagosnál jobban, a kötelező tananyagot meghaladóan mélyültek el a történelmi ismeretekben.
 • Az ösztöndíj elbírálásakor előnynek számít az egyháztörténetben való jártasság, és az e tárgyban készített pályamunka.
 • Az ösztöndíjat a 9-11. évfolyamos diákoknak hirdetjük meg. Évente egy, 50 000 Ft értékű díjat adunk ki, amelyet a díjazott egy összegben, a tanévet záró ünnepélyen vesz át az iskola igazgatójától.

Az ösztöndíjpályázat benyújtásának feltételei:

 • Legalább jó rendű (4,00-es) tanulmányi átlag (az adott félév eredményeit tekintve).
 • Jeles eredmény történelem és hittan tantárgyakból.
 • Versenydolgozat elkészítése.
 • Az évfolyamszintű háziversenyen (amennyiben megrendezésre kerül), illetve a Pest megyei történelemversenyen való részvétel (9-10. évf), illetve a katolikus iskolák történelemversenyén, illetve bármely történelmi tárgyú versenyen való részvétel, bár nem feltétele az ösztöndíj elnyerésének, az elbíráláskor az ezeken elért eredmények jelentősen befolyásolják a döntést.
 • Legalább jó rendű magatartás és szorgalom.

Az ösztöndíjpályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatot az erre szolgáló pályázati űrlapon lehet benyújtani, a történelem munkaközösség-vezetőtől lehet igényelni és neki leadni.
 • A benyújtás határideje: minden év április 1.
 • A pályázók a pályázati lap leadásakor adják le az általuk megírt versenydolgozatot és az azt bemutató prezentációt, melyet szaktanáruk segítségével készítenek el.
 • E dolgozat eredményei, a sikeres védés, valamint a feltételekben meghirdetett történelemversenyek eredményei alapján hirdetünk győztest. A versenydolgozat a KPSZTI által kiírt történelem, esetleg hittan (amennyiben egyháztörténelmi tárgyú) pályázatokra megírt dolgozat. Minden esetben szükséges az előzetes egyeztetés a szaktanárral. A dolgozatok és prezentációk bemutatása és védése minden diák és tanár számára nyilvános.

Ferences Tanulmányi Ösztöndíj

A MOL Energiakereskedő Zrt. jóvoltából alapított ösztöndíj elsődleges célja a ferences iskolákban tanuló tehetséges diákok támogatása, de célja azokat is segíteni, akik szeretnének felzárkózni.

A tehetséggondozó porgramban 9. – 12. osztályos diákok vesznek részt. Ők a gondos kiválasztás, tehetségazonosítás után az általuk választott két tantárgyból egy éven át kapnak heti egy-egy óra felkészítést.

A nyertes pályázók maguk választhatják ki mentoraikat saját tanáraik közül. Támogatjuk nyelvtudásuk tökéletesítését, személyiségüket fejlesztő, hasznos nyári programjaik megvalósítását. A kiválasztott diákok havi ösztöndíjban részesülnek. Kiemelkedő tanulmányi eredmények mellett közösségi munkát, másokért vállalt szolgálatot is elvárunk tőlük.
A felzárkóztatást 10. és 11. osztályosok pályázhatják meg. Ők szintén mentortanár segítségét igényelhetik egy általuk választott tárgyból, valamint ösztöndíjat kapnak.
Abban hiszünk, hogy elhivatott tanáraink képzésével és anyagi támogatásával sok diákunk számára tudunk olyan inspiráló környezetet teremteni, amelyben tehetségét kibontakoztathatja.

További információkért az alábbi címeken lehet érdeklődni:
Honlap: https://www.ferencesosztondij.hu/
E-mail: foa@ferencesek.hu


Szendi Flórián ösztöndíj

A természettudományi munkaközösség iskolánk legendás hírű tanára emlékére meghirdeti a Szendi Flórián ösztöndíjat. Az ösztöndíj azon diákok jutalmazására szolgál, akik a biológia, kémia és földrajz tantárgyakat kiválóan tanulják, és ezen felül az átlagosnál jobban, a kötelező tananyagot meghaladó mértékben elmélyültek a természettudományos ismeretekben.

A pályázat kategóriái és összege:

 • Az ösztöndíjat két kategóriában (8-9. és 10-11. évfolyam) hirdetjük meg.
 • Évente és kategóriánként egy-egy, 50 000 Ft értékű díjat adunk ki, amelyet a díjazott egy összegben, a tanévzáró ünnepségen vesz át az iskola igazgatójától.

A pályázók köre:

 • Az ösztöndíjpályázat benyújtásának feltételei (az előző év végi eredményeit tekintve): legalább jó (4,00-es) tanulmányi átlag;
  jeles eredmény biológia, kémia és földrajz tantárgyakból;
  példás magatartás és szorgalom.

A pályázat módja:

 • A pályázatot az erre szolgáló űrlapon lehet benyújtani, amit a természettudományos munkaközösség-vezetőtől lehet kérni, és neki kell leadni.

A benyújtás határideje:

 • Minden év szeptemberének utolsó péntekje. A pályázók a pályázati lap leadásakor megkapják azon könyvek listáját, amelyekből a döntő verseny szóbeli kérdéseit válogatjuk. A kérdések nem az általános tananyaghoz tartoznak, hanem inkább az azon túli érdekességeket ölelik fel. A döntő versenyt az iskolai nyílt napon tartjuk. A két kategóriában egy-egy győztest hirdetünk ki, akik egyben az ösztöndíj nyertesei is.

Duns Scotus János díj

Iskolánk, a szentendrei Ferences Gimnázium matematika – fizika – informatika munkaközössége a 2012-13-as tanévtől kezdődően meghirdeti a Duns Scotus János díjat.

A névadó:

 • John Duns Scotus ferences szerzetes. Oxfordban tanult, ahol csakhamar annyira kitűnt, hogy amikor tanára Párizsba ment, ő helyettesítette a filozófia tanításában. 1307-ben teológiai doktorrá avatták Párizsban, ahol még ugyanabban az évben tanítani kezdett. Néhány hónappal később Kölnbe ment, ahol nemsokára meghalt.

Ezt minden tanévben az a végzős diákunk nyerheti el, aki az itt töltött évek során a matematika, fizika és informatika tudományok művelésében évfolyamában leginkább jeleskedett. A díjat a szaktanárok javaslatai alapján munkaközösségünk ítéli oda. A díjat a díjazott a ballagási ünnepség keretében veszi át az iskola igazgatójától.